ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 Πληροφορώ τους γονείς ή κηδεμόνες ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ79/2017, άρθρο 7, παρ. 4 για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου μαθητή/τριας θα πρέπει να προσκομιστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο.
  2. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου (διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο εφόσον προσκομιστεί η βεβαίωση φοίτησης).
  3. Βιβλιάριο υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (φωτοτυπία της σχετικής σελίδας).
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (π.χ. απόδειξη από ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ, ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ).
  5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας – ΑΔΥΜ. Το έντυπο παραδίδεται από το σχολείο εγγραφής σε δύο φύλλα. Το πρώτο φύλλο εξέτασης αφού το συμπληρώσει και το σφραγίσει ο αρμόδιος ιατρός παραδίδεται στο σχολείο. Στο δεύτερο φύλλο ο γονέας ή κηδεμόνας συμπληρώνει, αν είναι δυνατό πριν την επίσκεψη στο ιατρείο, το ιστορικό του/της μαθητή/τριας. Το δεύτερο φύλλο το κρατά ο ιατρός στο αρχείο του και δεν επιστρέφεται στη σχολική μονάδα. Ένα αντίτυπο του θεωρημένου ΑΔΥΜ κρατά ο γονέας ή κηδεμόνας για κάθε νόμιμη χρήση. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας μπορεί να προσκομιστεί στο Δημοτικό Σχολείο, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2019. 
  • Αν δεν υπάρχει βεβαίωση παρακολούθησης του Νηπιαγωγείου θα πρέπει να υπάρχει απόφαση της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, για να πραγματοποιηθεί η εγγραφή του νηπίου στην Α΄ Τάξη.
  • Το σχολείο λειτουργεί και ως Ολοήμερο μέχρι την 16.00 καθημερινά. Για να εγγραφεί ο/η μαθητής/τρια θα πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση, μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται για τη σχολική χρονιά 2019-2020 από τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 μέχρι και τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019. Μετά τη λήξη των εγγραφών δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις και η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο δια μέσου της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Δ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ